Praktisch

Werkwijze
Sinds 2002 zitten we in het huidige gebouw! In 2017 is dit omgetoverd tot een integraal kindcentrum. De kinderen komen via 5 ingangen de school binnen, zodat de instroom goed verdeeld is. Op de benedenverdieping is de opvang en de BSO gesitueerd. Elke 2 groepen zijn voorzien van een verwerkingsruimte. De speelzaal en de gemeenschapsruimte zijn door een paneelwand gescheiden, maar kunnen samengevoegd worden tot één ruimte. De gemeenschappelijke ruimte is ingericht voor buitenschoolse opvang.

Basisgroep
Een van onze uitgangspunten is dat kinderen hun dag beginnen en eindigen vanuit een vaste basisgroep. Deze setting biedt veiligheid en geeft de mogelijkheid om te werken aan het groepsproces en aan basisvaardigheden. Het geeft de leerkracht de mogelijkheid om kinderen aan het begin van de dag mee te nemen in de structuur van de dag, het plannen, het maken van afspraken en het beantwoorden van vragen die er bij kinderen zijn. In de basisgroep doen de kinderen vooral activiteiten die te maken met het werken aan thematische onderwerpen en sociale en emotionele thema’s.

Clusterwerken en groepsdoorbrekend werken.
We werken vanuit de clusters: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

De meeste groepen zijn heterogeen samengesteld. Binnen deze combinatiegroepen werken we groepsdoorbrekend.  D.w.z. dat kinderen in een basisgroep zitten, maar instructie kunnen krijgen van een leerkracht in een andere groep. De instructiegroepen zijn op basis van ondersteuningsbehoeften vastgesteld. Voor de kinderen betekent dit dat er ook een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid. Instructie wordt aan wisselende groepen gegeven: instructie in de grote groep en/of in een kleine groep.

Basisvaardigheden lezen, taal, rekenen:
De doelen, leerlijnen en ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn leidend voor de leeractiviteiten en inhouden. Daarbij worden de methodes als middel ingezet.

Binnen het groepsdoorbrekend werken sluiten we aan bij de verschillende niveaus van leren. Het creëren van passende arrangementen, zodat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen en waarbij we uitgaan van hoge ambities. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van het kind.

Het leren van schoolse vaardigheden is behalve overdracht van kennis ook het zelf actief door de leerlingen verwerven van kennis en vaardigheden en daarvoor ook mede zelf een stuk verantwoordelijkheid te dragen. Wanneer kinderen betrokken zijn bij de activiteiten, dan is er sprake van motivatie, komt ontwikkeling op gang en vindt fundamenteel leren plaats. Het in stand houden en vergroten van die betrokkenheid is iets dat voortdurend onze aandacht vraagt.

Doorgaande lijn Peuter-Kleuter
Binnen de ontwikkeling van het integraal kindcentrum is een intensieve samenwerking noodzakelijk, met als belangrijk doel een vroegtijdige signalering van de ontwikkeling van ieder kind. We gaan uit van doorgaande lijnen. Aanbod binnen de peutergroep wordt met de kleutergroep afgestemd. Daar waar het samen kan, pakken we dingen samen op. We hebben een integrale peutergroep. Hierin zitten de kinderen die zich al meer aan het voorbereiden zijn op de overstap naar de kleutergroep. Deze groep grenst aan de kleutergroepen. De kinderen mogen, ook al zitten ze nog in de peutergroep, bij de kleutergroepen gaan spelen, waardoor de overgang natuurlijk en soepel verloopt. Zie hiervoor ook de schoolgids.

Ruimte voor talent en de 21e eeuwse vaardigheden:
Wij hebben met ons onderwijs structureel aandacht voor talentontwikkeling, voor meer- en hoogbegaafden, voor ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’, voor het ontwikkelen van 21st century skills, het tegemoetkomen aan verschillende leerbehoeften en realiseren van rijk aanbod. Dit doen we door een middag in de week voor alle kinderen groepsoverstijgend en schoolbreed een aanbod te verzorgen dat divers is en verschillende talenten aanspreekt. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan theoretische talenten, praktijkgerichte talenten, talenten op het gebied van zorg, groen, noem maar op.

Kindgesprekken en portfolio ontwikkeling:
Op KC Leef heeft het voeren van gesprekken met kinderen en het ontwikkelen van een portfolio een belangrijke plek in het onderwijsaanbod. Hiermee willen we het eigenaarschap van kinderen vergroten en hen verantwoordelijk maken voor het leerproces. Door elkaar feedback te geven en door voortdurend in gesprek te zijn met kinderen krijgen leerkrachten er zicht op wat er voor het kind werkelijk toe doet en wat het kind dus nodig heeft om onderwijs passend voor hem of haar te maken