OR & MR

Ouders en oudercontacten

Het is van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op ons Kindcentrum. Als ouders een goed contact hebben met de opvang en met school, weet hebben van wat er dagelijks met hun kinderen wordt gedaan, er thuis positief over praten, dan werkt dit stimulerend voor kind, ouders en opvang/school. Het is belangrijk dat ouders en opvang/school met elkaar als gelijkwaardige partners in gesprek zijn over hun opvattingen over onderwijs, opvoeding én wat zij van elkaar verwachten.

Inspraak
Als u wilt meepraten, meehelpen en/of meebeslissen over onze school kunt u het beste deelnemen aan de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of de klankbordgroep ouders.

De ouderraad organiseert samen met school activiteiten voor de leerlingen. Deelname aan de medezeggenschapsraad betekent dat u invloed kunt uitoefenen op de organisatie en de inrichting van ons onderwijs en u mede het toekomstbeleid van de school bepaalt. De ouderklankbordgroep fungeert als klankbord voor de school. Heeft u als ouders vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de MR, de OR of de directie.