Medezeggenschap

Medezeggenschap bij ons kindcentrum

Missie:
De MR zorgt voor een zinvolle bijdrage aan goed toekomstgericht onderwijs waarin kinderen zich veilig en betrokken voelen en waarbij een transparante, duidelijke communicatie met ouders, leerkrachten en directie als overlegpartner voorop staat.

Visie:
– De MR wil graag laagdrempelig toegankelijk zijn voor ouders, team en overlegpartner (directie)
– De MR wil graag een positief-kritische partner zijn voor de overlegpartner met betrekking tot ontwikkelingen binnen school wat betreft huisvesting, onderwijs en organisatie.
– De MR wil dit bereiken door een goed werkend orgaan te zijn, zichtbaar binnen de organisatie, actief betrokken en waarmee openlijk gecommuniceerd wordt.

Onderwerpen die aan bod komen:
Schoolgids, nascholingsbeleid, vakantierooster, tevredenheidsonderzoek,veiligheidsplan, formatie, begrotingen, jaarplannen. Al deze onderwerpen zijn opgenomen in het activiteitenplan van de MR.

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de MR-leden of een bericht sturen naar het volgende emailadres: medezeggenschapsraad@kcleef.nl

Schooljaar 2022-2023:
Dit jaar zullen we verder onderzoek doen naar een gezamenlijke medezeggenschap binnen het Kindcentrum (Het samengaan van de ouderraad van Hoera met de MR van school).

Personeelsgeleding MR:
Bram Heijnen, Mariëlle Janssen, Rob Berends en Danny van den Berghe.

Oudergeleding MR;
Janneke van Lumig, Linda Burhenne, Fieke Dings, Femke v.d. Kerkhof.

De resterende vergaderdata in schooljaar 2022-2023:
– Dinsdag 28 maart om 19.00 uur (online via Teams)
– Donderdag 25 mei om 19.00 uur
– Donderdag 29 juni om 19.00 uur

Ouders en personeelsleden die geen lid zijn van de MR kunnen de bijeenkomsten bijwonen, maar enkel als toehoorder. Toehoorders nemen niet actief deel aan vergaderingen, maar dienen zich in beginsel te beperken tot luisteren en observeren naar hetgeen in de vergadering aan de orde komt.

Tijdens het behandelen van vertrouwelijke informatie kan de vergadering door de voorzitter “besloten” worden verklaard. Dan mogen enkel MR-leden aanwezig zijn.